Επικοινωνία

Έδρα: Λεωφόρος Κηφισίας 209,

151 24, Μαρούσι, Αθήνα

Διανομή & Service: Νίκης 45-47

151 25, Μαρούσι, Αθήνα

Ε: info@e2aroma.com

Τ: 210 6141106-115